Titoktartási szerződés

Alulírott, X.Y., fordító/lektor, (lakcím: ............................................................, anyja neve: .............................................. személyi igazolvány száma: ..................................................) mint titoktartásra kötelezett (a továbbiakban: "Titoktartásra Kötelezett") a jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az alábbiakra vonatkozóan:

  • A fordítás során bármely módon tudomásomra jutott és a Megbízóra vagy a Megbízó ügyfelére vonatkozó információt harmadik személy, illetve a média részére át nem adom, hozzáférhetővé nem teszem, kivéve, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult, vagy az átadást jogszabály kötelezően előírja.

  • Jelen titoktartási szerződés alapján a Megbízótól kapott, illetve bármely módon tudomásomra jutott, és a Megbízóra, vagy Megbízó ügyfelére vonatkozó információt csak az adott feladat teljesítése érdekében vagyok jogosult felhasználni.

  • A titoktartási nyilatkozat értelmében a forrásnyelvi szöveget, illetve a lefordított célszöveget, valamint az azokhoz tartozó fordítói memóriát és terminológiai adatbázist semmilyen más célra nem használom, részben vagy egészében tovább nem adom, hagyományos, nyomtatott vagy digitális formában közzé nem teszem.

Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését követően is terhel.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.

Budapest, 20 ........................... 

                                                                      aláírás             

                                                         ______________________

                                                                fordító/lektor

                                                          (titoktartásra kötelezett)