Angol érettségi 

Miért indítjuk ezt a blog bejegyzést pont idén az angolból érettségizőknek?

A kialakult nehéz egészségügyi helyzet miatt a 2020-ban érettségiző diákok különösen nagy lelki tehernek vannak kitéve.

Bár a mostani középiskolások könnyedén megbirkóznak a digitális oktatás technikai részével, bizonyára hiányzik az iskola sokszor stresszes és néha kicsit unalmas, de ugyanakkor támogató közege. A társakkal is csak 2D-ben, az interneten tudnak kommunikálni, és ez mégsem ugyanaz, mint a személyes találkozások, összejárások.

Otthon a szülők home office-ban próbálnak dolgozni, mellettük sokszor jelen van még 1-2 testvér, akik most pont nem érettségiznek, ezért fesztelenül kieresztik a hangjukat. Az utcára kimenni ugyan nem tanácsos, de egész nap kéznél van a TV, és a digitális tananyagtól csak egy kattintásnyira vannak a jó filmek és játékok az interneten.

Nem csoda, hogy sokan elúsztak a tananyaggal, és mostanra úgy érzik, hogy összecsapnak felettük a hullámok, már esélyük sincs, hogy felkészülten menjenek az érettségire.

Soha nincs késő, hogy valaki egy utolsó erőfeszítéssel felturbózza magát és plusz pontokat szerezzen az érettségi vizsgán.

Az Angol Érettségi bloggal ebben szeretnénk segíteni! Hadd görbüljön az a jegy!

Akkor hát vágjunk bele!

Aki elsőre nehéznek találja az anyagot, gondoljon arra, hogy az idén legalább szóbelizni nem kötelező az angol érettségin, ami ugye nagy könnyebbség!

1; A szórend:

A; Kijelentő mód (állítások): 'You are learning English fast at home today.'

1. 'You' = alany (Ki/MI?);

2. 'are learning' = állítmány;

3. 'English' tárgy (Mit?);

4. 'fast at home today' = határozók  (Hogyan?, Hol?, Mikor?)

Több határozó esetén a sorrend:

1. mód (Hogyan kérdésre felel) = 'fast'

2. hely (Hol?) = 'at home'

3. idő (Mikor?) = 'today'

Kivétel: gyakoriságot jelentő időhatározók:

I often learn maths, but do not often learn English.

'often'= gyakoriságot jelentő időhatározó (Milyen gyakran?) - ez a főige elé kerül

Melyik a főige? Amelyik a cselekvést/történést jelenti a mondatban, itt például: 'learn'=tanul.

A 'do' is ige, de ez a nyelvtan miatt van ebben a mondatban, vagyis segédige.

I never make my bed, but I always do the shopping.

Itt a 'make' az egyik főige, a 'do the shopping' kifejezés pedig a másik főige, ezért ezek elé kerülnek a gyakoriságot kifejező időhatározók.

A leggyakoribb gyakoriságot kifejező időhatározók:

never (soha), ever (valaha), rarely (ritkán), seldom (ritkán), occasionally (alkalomszerűen); usually (rendszerint), often (gyakran), always (mindig)

A többtagú gyakoriságot kifejező időhatározók általában a mondat végére kerülnek:

I go to the gym three times a week.

Ugye érezzük, hogy ha a 'three times a week' bekerülne a mondat közepébe, túlságosan szétválasztaná a többi mondatrészt, és nehezen lehetne követni a mondat értelmét, mert az angolban nincs ragozás, amivel előre-hátra lehetne utalni a szavak között.

B; Kérdő mód (kérdések):

Eldöntendő (igen/nem-es) kérdés:

Are you learning English fast at home today?

1. are = segédige, előre jön, hogy a hallgató már a mondat elején tudja, ez kérdés lesz.

2. you = alany

3. learning = főige

4. English = tárgy

5. fast at home today = határozók

Kérdőszavas kérdés:

What are you learning fast at home today?

1. What = kérdőszó

2. are = segédige, előre jön, hogy a hallgató már a mondat elején tudja, ez kérdés lesz.

3. you = alany

4. learning = főige

5. fast at home today = határozók

Tehát itt is előre jött a segédige, és az elé, legelőre kerül a kérdőszó

Tehát fontos tudni, hogy melyik igeidőhöz milyen segédigét használunk:

Egyszerű jelen: do/does (Do you like learning English?; Does he/she learn English a lot?)

Egyszerű múlt: did (Did you learn English when you were a child?)

Folyamatos jelen: am/is/are ( Are you learning English now?)

Folyamatos múlt: was/were (Were you learning English all afternoon?)

Befejezett jelen: have/has (Have you learnt everything from English? Has he/she learnt a lot from English?)

Befejezett folyamatos jelen: have been/has been (Have you been learning a lot? Has she been learning a lot?)

Fontos: többtagú segédige esetén csak az első tag jön előre a kérdésben, illetve azután kerül a 'not' szó is tagadásban.

Jövő idő: shall/will (Shall I learn with you? Shall we learn together? Will you pass the exam easily?)

'Going to'-s jövő idő: am/is/are (Is she going to have a party after the exam? Are you going to celebrate the exam?)

C; Tagadás:

I do not like tidying my room.

A 'not' szó mindig a segédige után kerül. Egyébként nem is lehetne őket összevonni: I don't like tidying my room.

Mi az egyik leggyakoribb nyelvtani hiba a magyaroknál?

Az egyszerű jelen időben rengetegszer kihagyják az '-s' betűt: He often learns English. She does not often speak English.

Az egyik első angol órán ugyanis mindenki megtanulja, hogy az angolban "nincs ragozás", és ebből általánosítva, az '-s' betűről egyszerűen megfeledkeznek.

Van két olyan szó, a birtokol/van neki (have got), és a létige (am/is/are), amelyek önmagukban tudnak kérdezni és tagadni. Ezért nem használunk hozzájuk do, does, did segédigét, csak a szórendet cseréljük fel a mondat elején:

I have got a pen. I have not got (haven't got)  a pen. Have you got a pen?

He has got a mobile phone. He has not got (hasn't got) a mobile phone. Has he got a mobile phone?

We had got a book yesterday. We had not got (hadn't got) a book yesterday.  Had we/you got a book yesterday?

I am 18 years old. I am not 17 years old. Am I 18 years old?

You are happy. You are not (aren't) happy. Are you happy?

I was 17 years old last year. I was not 19 years old last year. Was I 19 years old last year?

Most pedig lássuk az angolos diákok körében leggyakrabban panaszra okot adó témát!

2. Igeidők:

Sokan azt mondják, hogy az angolban annyi igeidő van, hogy eleve reménytelen megtanulni. Vagy mégsem?

Induljunk el a gyökerektől: mindenki tudja, hogy a magyar nyelvben 3 igeidő van, a múlt, jelen és a jövő. Ez nem is szokott különösebb gondot okozni a nyelvtanórán.

Nos, az angol nyelvben is csak ez a három idő van: múlt, jelen és jövő.

Viszont az angol igeidőkkel azt is meg lehet mutatni, hogy egy tett/cselekvés/történés rövid  vagy hosszú ideig tartott. Ráadásul még azt is, hogy ha többször ismétlődött, pl. valakinek a szokása volt.

Hosszú, összetett mondatoknál, ahol két cselekvés van, meg tudjuk mutatni, hogy melyik volt előbb vagy ha egy hosszú cselekvést félbeszakított egy rövid.

Ezeket az igeidők aspektusaival fejezzük ki, amelyek lehetnek: egyszerű, folyamatos, befejezett, és befejezett folyamatos.

Nézzük egyenként a legfontosabb igeidőket:

Egyszerű jelen (Simple Present):

I learn English every day.

Szokásos, ismétlődő cselekvésekre használjuk. Amikor beletehetjük a mondat fordításába azt, hogy szoktam/ szoktál/ szokta/ szoktunk /szoktátok /szokták, és alapvetően nem változik meg a mondat értelme, akkor általában lehet egyszerű jelent használni.

Segédigéi: do/ does (he/she/it )

Tipikus időhatározói: every …. (every morning/day/week/month …), on Mondays (hétfőnként), at the weekends, stb

Folyamatos jelen (Present Continuous/Progressive):

I am learning English now.

Éppen most megtörténő cselekvésekre használjuk.

Segédigéi: am/is/are

Tipikus időhatározói: now, at the moment, all afternoon (egész délután), stb.

Kivételek:

Ha rosszallást szeretnénk kifejezni, akkor szokásokra is használhatjuk a folyamatos jelent:

You are always smoking/eating/drinking!

Van néhány olyan ige fajta, amelyeket soha nem teszünk folyamatos igeidőbe (jelenbe, múltba és jövőbe sem)

- érzékelést kifejezők: hear, see, feel, taste (akkor is hallom a zajt ha nem akarom, nem rajtam múlik a cselekvés hosszúsága)

- érzelmek: love, like, hate ( normál esetben nem szoktunk pl. 5 percig szeretni, azután 10 percig nem, majd félóráig ismét)

- birtoklást kifejezők: have/have got, possess (birtokol), belong to, own (birtokol)

- nagyon rövid cselekvések: fall (esik), drop (elejt)

Egyszerű múlt (Simple Past):

I took an exam yesterday.

Leggyakrabban történetek elmesélésére használjuk.  Nagyszerű például levélíráshoz is.

Fontos, hogy a cselekvésnek a múltban lezárultnak kell lenni, nem lehet köze a jelenhez.

Ezt jelezni is kell, pl. a mondatban egy időhatározóval:

I learnt a lot last week.

Vagy egy másik tagmondattal: I learnt French when I was a little boy/girl. (Tudom, hogy már nem vagyok kicsi, tehát a cselekvés lezárult a múltban, már nem tanulom a francia nyelvet)

Történet esetén elég ha a történet vagy a bekezdés elején jelezzük, nem kell minden egyes mondatba időhatározót tenni.

Segédigéi: did

Tipikus időhatározói: yesterday, ago (2 years ago = 2 évvel ezelőtt), last week/month/year, stb.

Folyamatos múlt (Past Continuous/Progressive):

Amikor hangsúlyozni akarjuk, hogy valami hosszan történt.

A cselekvésnek itt is a múltban lezárultnak kell lenni, nem lehet köze a jelenhez:

I was learning all day yesterday.

Gyakran használjuk történet elején, leírásokhoz, aláfestéshez: The sun was shining, the birds were singing and only few people were walking in the street when the man stepped out of his house.

Segédigéi: was/ were

Tipikus időhatározói: all (egész) day/week/month/ year; during the whole week (egész héten); for 5 hours (5 órán keresztül)

Befejezett jelen (Present Perfect):

A; Ha nem tudjuk, vagy nem fontos, hogy a cselekvés mikor történt:

I have been to London. =Jártam már Londonban (most nem fontos, hogy mikor, és még mehetek majd egyszer)

B; Ha a cselekvés a múltban kezdődött, és épp most fejeződött be.

He has just arrived. (Épp megérkezett.)

C; Ha a cselekvés a múltban kezdődött, és még mindig tart.

I have lived here for 2 years. (2 éve lakom itt.)

Ha az A, B vagy C szabály közül bármelyik ráhúzható a mondatra, az már lehet befejezett jelen!

Segédigéi: have/ has (he)

Tipikus időhatározói: for 2 days/weeks/months/years (időtartamot jelöl); since Monday/2019 (kezdő időpontot jelöl), recently=nowadays=lately=mostanában

Folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous/Progressive):

Ha a cselekvés a múltban kezdődött, és még mindig tart.

Mi a különbség a befejezett jelenhez képest? A folyamatos befejezett jelenben mindig van valamilyen érzelmi többlet: túl régen csinálom, vagy éppen büszke vagyok rá:

I have been learning English for 6 years. (időhatározóval fejezem ki)

You look tired. What have you been doing? I have been learning. (Valami jele van, pl. fáradt vagy túl sokat csinált abból a cselekvésből)

Nem szeretnénk, hogy az érettségizőkön is kiütközzön holnap a túlzott fáradtság, így most abbahagyjuk a rendszerezést.

Végül néhány gyakorlati tipp a pontszerzéshez:

1, Gyakori hiba, hogy a vizsgázók nem olvassák el alaposan a feladatok instrukcióit, és nem pont azt csinálják, amit az adott vizsgafeladat kér.

Tehát a feladatot mindig alaposan el kell olvasni!

2, A vizsgázók másik nagy ellensége az idő.

Tehát órát mindenképpen érdemes vinni a vizsgára, és a folyamatosan ügyelni az időbeosztásra.

3, Sok időt lehet megtakarítani az olvasás utáni megértésnél, ha először csak a  szöveg címét olvassuk el, majd a szöveghez tartozó feladatot (pl. kérdések, igaz/hamis állítások).

Ezek ismeretében már célirányosan tudjuk olvasni a szöveget, így időt tudunk megtakarítani.

4, A szövegíráshoz kapcsolódó feladatoknál jó hatást tesz, ha a szöveg szépen tagolt, lehetőleg minden új gondolatot új bekezdésben kezdjünk.

5, A tartalom szempontjából fontos, hogy a részfeladatok mindegyikéről írjunk, ne hagyjunk ki semmit, és az arányok természetesek legyenek.

6, Mivel az angol nyelvben az igék ritkán kapnak ragot, amivel előre-hátra lehetne utalni, fontos, hogy a szöveget minél több kötőszó használatával tartsuk össze!

  • Történetekhez használhatók, pl.:  first, later, suddenly (hirtelen), out of the blue (hirtelen), after that (azután), then (azután), later (később), finally (végül).
  • Ellentétek kifejezésére: but, however (azonban), although, even though + tagmondat; despite, in spite of + gerund (going, swimming) (mind a 4 azt jelenti, hogy habár)
  • Következtetésre: so, and thus, consequently, as a result
  • Összegzésre: to sum up, In summary, és végül a személyes kedvencem: to put it in a nutshell (dióhéjban)

Ha a kötőszót vagy kifejezést kiemeljük a mondat legelejére, akkor utána vesszőt teszünk.

7, Érdemes minden feladathoz írni valamit, még akkor is, ha egy-két helyen csak tippelni tudunk. 

8, Végül még egy tipp, amit már mindenki biztos unásig hallott: a vizsga reggelén mindenképpen érdemes enni és inni valamit, akkor is, ha liftezik a gyomor, és nem esik jól.

Még a nyelvvizsgáknál is plusz pontokat szoktak szerezni azok a jelentkezők, akik rendesen oda tudnak figyelni, és a vizsga második felében sem szédelegnek a széken az éhségtől.

Ne felejtsük  el, hogy a kialakult nehéz egészségügyi helyzetben nem egészséges az otthonunkon kívüli nyilvános helyen enni vagy inni!

Tetszettek a magyarázatok és a tippek?

Most pedig, kérünk szépen egy like-ot a Facebook oldalunkra, hogy mi is örülhessünk a munkánk eredményének!

Kapcsolatfelvétel